Designed by Сайт города Читы

Канадска виза

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНАДСКА ТУРИСТИЧКА ВИЗА:


Од гарантот:
- Гаранција од спонзорот во Канада 
- Фотокопија од државјанство на гарантот
- Писмо од работодавачот на гарантот со неговите примања (доколку е вработен)

Од апликантот:

- Важечки пасош
- 2 фотографии 
- за вработени - потврда од работа со работно место и износ на месечна плата
- за студенти/ученици, индекс/книшка, потврда од факултет за редовен студент или училиште за ослободување од настава ако е во учебна година
- За пензионери, потврда од пензијата (чек од последната пензија или решение од Фонд за Пензиско и Инвалидско осигурување )
- Резервација на повратна авионска карта
- Извод од матична книга на венчани.
- Документи за потврдување на имотно материјална состојба на апликантот
- цена на визата, информација во агенцијата:

ОДИСЕА ХОЛИДЕЈС Д.О.О. ОХРИД
ул. "Димитар Влахов" бр.15 локал 1
T: +389(0) 46 520 400 M: +389(0) 78 968 419

Сподели!

949

Leave a comment

You are commenting as guest.